Gửi tiền qua Skrill

Số tiền nạp tối thiểu là 50 USD, tối đa là 20.000 USD/tháng
Xem thêm các tùy chọn tiền gửi

Lưu ý: Liên kết này sẽ đưa bạn đến website của bên thứ ba và/hoặc các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, được sở hữu và điều hành bởi một bên độc lập mà chúng tôi không có quyền kiểm soát ("Website của bên thứ ba"). Mọi hoạt động sử dụng Website hoặc dịch vụ của bên thứ ba sẽ phải tuân theo và mọi thông tin bạn cung cấp sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Website bên thứ ba.

Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác bằng văn bản, chúng tôi và các đối tác liên kết của chúng tôi không được liên kết với Website của bên thứ ba theo bất kỳ cách nào hoặc chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Website của bên thứ ba đó hoặc hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Chúng tôi không xác nhận hoặc phê duyệt và không bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết liên quan đến nội dung của Website bên thứ ba.

Chúng tôi từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và bất kỳ hậu quả nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập Website của bên thứ ba hoặc bất kỳ thông tin nào bạn có thể cung cấp hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên hoặc thông qua Website của bên thứ ba hoặc sự thất bại của bất kỳ thông tin, hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng hoặc cung cấp tại Website của bên thứ ba hoặc bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc trình bày sai nào trên Website của bên thứ ba hoặc bất kỳ vi-rút máy tính nào phát sinh từ hoặc lỗi hệ thống liên quan đến Website của bên thứ ba.